<% 'response.Buffer=false %> <% 'const connstring="Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;Password=Od(12_39Vb;User ID=oil;Initial Catalog=61.135.128.4;Data Source=plasdb" 'const connstring="Provider=sqloledb;Data Source=61.135.128.4;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=chemoil_trade;Password=Od(12_39Vb;User ID=oil;" const connstring="Provider=sqloledb;Data Source=sqldb2;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=chemoil_trade;Password=Od(12_39Vb;User ID=oil;" 'const accessdatabase="Provider=sqloledb;Data Source=61.135.128.7;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=chemical_trade" 'const accessusername="chembuss" 'const accesspassword="(8Pq-:5F$]" 'dsn="Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Persist Security Info=True;User ID=plas;Password=bfdds06fd;Data Source=publisht" dsn="Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Persist Security Info=True;User ID=plas;Password=d64y1xi9;Data Source=publisht" '-------------------------------------------------------- '函 数:CheckS '功 能:比较两个变量,如相等则返回" checked",用于单 ' 选框赋初始值 '入口参数:O_a,O_b 要比较的两个变量 '-------------------------------------------------------- Function CheckS(O_a,O_b) if O_a=O_b then CheckS=" selected" else CheckS=" " end if End Function '-------------------------------------------------------- '函 数:CheckC '功 能:比较两个变量,如相等则返回" checked",用于单 ' 选框赋初始值 '入口参数:O_a,O_b 要比较的两个变量 '-------------------------------------------------------- function CheckC(O_a,O_b) if O_a=O_b then CheckC=" checked" else CheckC=" " end if End Function '-------------------------------------------------------- '函 数:SQLString '编 写 人:张冬涛 '日 期:2003-3-25 '功 能:将字符串中的"'"转化为"''",以供SQL语句中使用, ' 防止SQL语句因非法单引号出错 '入口参数:OString 原字符串 '出口参数:SQLString 转换之后的字符串 '-------------------------------------------------------- Function SQLString(OString) SQLString=replace(OString,"'","''") End Function '-------------------------------------------------------- '函 数:GetWebDataBase(AreaName) '编 写 人:周彦君 '日 期:2003-12-1 '功 能:返回行业所在的数据库服务器 '入口参数:AreaName 行业名 '出口参数:GetWebDataBase 行业数据库实例名 '-------------------------------------------------------- Function GetWebDataBase(AreaName) Set m_conn = Server.CreateObject("sinobnet.oradb") '开始创建Sinobnet.oradb数据组件 m_conn.pDataBase =PubDataBase '登录数据库名称 m_conn.pLogin =SinobnetLogin '登录帐号/口令 m_conn.pDBOption =1 '打开数据库方式 m_conn.dOpen '连接数据库 Set m_res=Server.CreateObject("sinobnet.orarec") '创建记录集组件 m_res.pDyoption =1 '打开记录集方式 sql="Select publishdb from Sys_Area where AreaName='" & SQLString(AreaName) & "'" m_res.pDystmt = sql m_res.dOpen m_conn 'if not m_res.oEof then if m_res.oRecordCount>0 then GetWebDataBase=m_res.oRes("publishdb") else GetWebDataBase="" end if m_res.dClose m_conn.dClose End Function '-------------------------------------------------------- '函 数:WebLogin '编 写 人:张冬涛 '日 期:2003-3-25 '功 能:返回行业用户登录名/密码字符串 '入口参数:AreaName 行业名 '出口参数:WebLogin 行业用户登录名/密码字符串 '-------------------------------------------------------- Function WebLogin(AreaName) Set m_conn = Server.CreateObject("sinobnet.oradb") '开始创建Sinobnet.oradb数据组件 m_conn.pDataBase =PubDataBase '登录数据库名称 m_conn.pLogin =SinobnetLogin '登录帐号/口令 m_conn.pDBOption =1 '打开数据库方式 m_conn.dOpen '连接数据库 Set m_res=Server.CreateObject("sinobnet.orarec") '创建记录集组件 m_res.pDyoption =1 '打开记录集方式 sql="Select UserName,Password from Sys_Area where AreaName='" & SQLString(AreaName) & "'" m_res.pDystmt = sql m_res.dOpen m_conn 'if not m_res.oEof then if m_res.oRecordCount>0 then WebLogin=m_res.oRes("UserName") & "/" & m_res.oRes("Password") else WebLogin="" end if m_res.dClose m_conn.dClose End Function '-------------------------------------------------------- '函 数:RealLen '编 写 人:张冬涛 '日 期:2003-3-25 '功 能:计算字符串的真实长度(一个汉字字符长度计2) '入口参数:OString 字符串 '出口参数:RealLen 字符串的长度 '-------------------------------------------------------- Function RealLen(OString) Dim m_i, m_x m_i = 0 If OString <> "" Then For m_x = 1 To Len(OString) m_i = m_i + Len(Hex(Asc(Mid(OString, m_x, 1)))) / 2 Next End If RealLen = m_i end Function '-------------------------------------------------------- '函 数:changelen '编 写 人:张冬涛 '日 期:2004-2-13 '功 能:字符串截取函数,截取指定长度的字符串,剩余部分用省略号代替 '入口参数:ss 要截取的字符串 ' n 要截取的汉字数 '出口参数:changelen 截取后的字符串 '-------------------------------------------------------- function changelen(ss,n) cx=int(n)*2 if reallen(ss)>cx then mys=left(ss,1) ci=1 while reallen(mys)"" then m_date=cdate(ODate) RealDate=cstr(year(m_date))+"-"+cstr(month(m_date))+"-"+cstr(day(m_date)) else RealDate="" end if End Function Function RealDate2(ODate) dim m_date if ODate<>"" then m_date=cdate(ODate) RealDate2=cstr(year(m_date))+"/"+cstr(month(m_date))+"/"+cstr(day(m_date)) else RealDate2="" end if End Function '-------------------------------------------------------- '函 数:RealFormat '编 写 人:张冬涛 '日 期:2003-3-25 '功 能:将字符串中的换行及空格处理成HTML代码,以供页面 ' 显示 '入口参数:OString 要转换的字符串 '出口参数:RealFormat 转换后的字符串 '-------------------------------------------------------- Function RealFormat(OString) dim m_string if OString<>"" then m_string=replace(OString,vbCrLf,"
") m_string=replace(m_string," "," ") RealFormat=m_string else RealFormat="" end if End Function '-------------------------------------------------------- '函 数:RealTitle '编 写 人:张冬涛 '日 期:2003-7-29 '功 能:将字符串中的HTML代码过虑掉 '入口参数:title 要处理的字符串 '出口参数:RealTitle 转换后的字符串 '-------------------------------------------------------- Function RealTitle(title) if title="" then realtitle="" else ss=title i=instr(ss,"<") j=instr(ss,">") while i>0 and j>0 and j>i if j=0 then j=i ss=left(ss,i-1)+right(ss,len(ss)-j) i=instr(ss,"<") j=instr(ss,">") wend ss=replace(ss," "," ") realtitle=ss end if End Function '-------------------------------------------------------- '以下为预防ASP安全漏洞需加的判断 '-------------------------------------------------------- function NumToChr(ss) s=ss if instr(s,"%")>0 then for i=1 to 26 x=chr(asc("a")+i-1) s=replace(s,"%"+cstr(hex(asc(x))),x) x=chr(asc("A")+i-1) s=replace(s,"%"+cstr(hex(asc(x))),x) next end if NumToChr=s end function For i=1 to FormCount stext=request.Form.Item(i) if InStr(stext,"--") then response.end Exit For end IF Next query_str=request.serverVariables("query_string") query_str=NumToChr(query_str) query_str=LCASE(query_str) if instr(query_str,"drop")>0 then response.end elseif instr(query_str,"create")>0 then response.end elseif instr(query_str,"alter")>0 then response.end elseif instr(query_str,"delete")>0 then response.end elseif instr(query_str,"truncate")>0 then response.end elseif instr(query_str,"update")>0 then response.end elseif instr(query_str,"insert")>0 then response.end else end if %> 塑料常识-塑料行业-hc360慧聪网
    聚 乙 烯  聚 丙 烯  PS/ABS  聚氯乙烯  工程塑料  塑料机械  塑料助剂  塑料制品
 
您的位置:首页>>塑料常识
暂无内容
·9月关注:“最严停工令”来了..
·石墨烯:即将引领科技的未来材料
·8月关注:飓风哈维强袭美国 国..
·塑料数读:上半年橡塑料制品主..
·慧眼观察:全球塑企财报公布..
·塑料数读:2022年全球挤压塑料..
·月度关注:环保施压新政策频现..
·第二季“奔跑吧 买化塑”--放..
·慧眼观察:环保检查引争议 市..
·月度关注:环保问题仍严峻 黑..
·慧眼观察:九年限塑令再为议论焦
·月度关注:2017年一季度塑料制..
·绿创生活 智造未来-第三十一届..
·慧聪塑料百科数读:橡塑制品业..
·2017年4月月度关注:海洋生态..
·科技圈值得期待的塑料工艺
·Chinaplas 2017前瞻:轻量环保..
·2017年3月月度关注:装置检修..
 
·经常吃塑料容器盛放的食物会对身体产生伤害吗? (11/20)
·几千个废塑料瓶子绘出美丽图案 (11/20)
·POLYSTAR以先进回收技术持续深耕日本市场 (11/20)
·无人机航拍高温火山 内部塑料件被烤融 (11/13)
·6000个塑料袋摇身变成两个3D打印沙发 (11/10)
·汽车轻量化带动需求 车用改性塑料迎来发展良机 (11/08)
·废旧汽车的塑料回收利用应受到高度重视 (10/30)
·汽车轻量化如火如荼 车用改性塑料迎来发展良机 (10/26)
·一文读懂车用聚丙烯塑料的现状与发展趋势 (10/24)
·塑料常识:一文读懂高温尼龙PA (10/23)
·怎样选用塑料薄膜印刷用油墨 (10/19)
·塑料制品五大实用配色技巧 (10/19)
·回收达人看过来!Fakuma现场出现更多回收厂商 (10/19)
·塑料垃圾该“火葬”还是“土葬”?有人说“蘑菇葬” (10/18)
·高光注塑技术造就产品“光鲜外表” (10/17)
·阻燃ABS塑料的技术标准与规范 (10/16)
·PVC吸塑膜的应用范围及特性 (10/16)
·常用塑料助剂紫外线吸收剂的物理性能 (10/13)
·注塑加工的7个步骤 看看自己都知道吗? (10/13)
·了解工程塑料热性能 必须知道的7个参数 (10/13)
·挤出、注塑、吹塑三大塑料成型工艺! (10/12)
·你知道的PU分类有哪些? (10/12)
·PE管与PVC管有什么区别? (10/10)
·PET瓶的回收面临何种挑战和机遇! (10/09)
·解析湿度对尼龙机械性能的影响 (10/09)
·工程塑料热性能 你必须了解的7个参数 (10/04)
·鉴别塑料助剂钛白粉的四大方法 (09/27)
·“非改性塑料”存在吗?塑料改性方法有几类? (09/27)
·塑料助剂种类繁多 真正知道的又有几种? (09/26)
·八种长玻纤PP的性能及应用领域汇总 (09/21)
·PVC的片材可以按照什么进行分类? (09/21)
·浅析塑料机械捏合机工作原理 (09/20)
·如何解决PVC型材塑料制品挤出过程中的弯曲变形问题? (09/20)
·PET塑料制品光泽度不好四大原因 (09/20)
·混配塑料助剂偶联剂四大分类 (09/20)
·央视调查:每年上千万吨废家电都去哪了 (09/19)
[1] [2] [3] [4] [5] 更多 
 
 
版权所有 HC360慧聪网 京ICP证010051号
Copyright©2000-2005 hc360.com. All Rights Reserved
Tel:010-82297259 Fax:010-82211769